DR CONGO PRIMATES

DR CONGO PRIMATES

Mountain gorillas Rwanda Gorilla Tours Low land gorillas Uganda gorilla tours Red-tailed monkey, Cercopithecus ascanius LR/lc. red tailed colombus monkey Moustached guenon, Cercopithecus cephus LR/lc .Moustached guenon monkey Dryas monkey, Cercopithecus dryas DD. Dryas monkey Hamlyn's monkey, Cercopithecus hamlyni LR/nt. hamlyn's monkey L'Hoest's monkey, Cercopithecus lhoesti LR/nt. l-hoest-monkey Blue monkey, Cercopithecus mitis LR/lc. Blue monkey De Brazza's monkey, Cercopithecus neglectus LR/lc. De-brazza’s-Monkey
PLIMATES CLASS

error: Content is protected !!